Sản Phẩm

Máy đếm bụi HSLIS-M165e

Máy đếm bụi trong dung dịch thang kích thước hạt 0.06 – 0.2 μm

Take a closer look
Máy đếm bụi HSLIS-M165e

Máy đếm bụi HSLIS-M50e

Máy đếm bụi trong dung dịch với thang kích thước hạt: 0.05 – 0.2 μm

Take a closer look
Máy đếm bụi HSLIS-M50e

Máy đếm bụi HSLIS-M100e

Máy đếm bụi trong dung dịch thang kích thước hạt 0.1 – 1.0 μm

Take a closer look
Máy đếm bụi HSLIS-M100e