Tin Tức

Giới hạn tiểu phân trong dung dịch của dược điển hiện hành

Đối với thuốc pha tiêm

Đối với dung dịch nhãn khoa, thuốc nhỏ mắt